پروانه کاربرد علامت استاندارد PE 32 و PE 40

پروانه کاربرد علامت استاندارد PE 40 و PE32

مجوزعلامت استاندارد PE 100

گواهینامه مدیریت ایمنی ISO 18001

گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی

گواهی عضویت انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت